Historia szkoły PDF Drukuj Email

sierpień 1945 - miasto Pyrzyce zniszczone w 90 %, powołano Powiatową Radę Narodową, która znalazła siedlisko w Lipianach, a nie w Pyrzycach.

grudzień 1945 - stan ludności Pyrzyc wynosił 864 mieszkańców, w tym 734 Polaków i 130 Niemców.

1951 - stworzono w Lipianach Państwową Szkołę Ogólnokształcącą, pierwszym dyrektorem został mgr Jan Czarnota, istniała 17 lat i wykształciła 362 maturzystów.

1965 - Początki pyrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego, wiążą się z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Owocowej 3

20 sierpień 1965 - Wydział Oświaty Kultury Prezydium zatwierdził projekt organizacyjny dwóch klas LO VIII a i VIII b o łącznej ilości 90 uczniów i 10 nauczycieli. Dyrektorem szkoły został Kazimierz Szczepaniak, wychowawcą klasy VIII a była mgr Wiesława Gmur, zaś VIII b - Alicja Pacześna.

wrzesień 1967 - rozpoczęło działalność Technikum Mechanizacji Rolnictwa, zajęcia dwóch klas odbywały się w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

20 października 1966 - nadanie LO imienia Aleksandra Zawadzkiego.

czerwiec 1969 - opuściło szkołę 66 absolwentów.

1966/1967 - obowiązki dyrektora Inspektor Oświaty i Wychowania powierza panu Bogdanowi Czerniawskiemu.

1967 - obowiązki dyrektora przejmuje mgr Zbigniew Kilian.

1970/1971 - połączenie liceum lipiańskiego i pyrzyckiego.

20 maja 1977 - Kurator Oświaty i Wychowania powołał Zespół Szkół im. Aleksandra Zawadzkiego, w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracuj?cych, Średnie Studium Zawodowe, Podstawowe Studium Zawodowe ( dla junaków OHP ).

1974-1977 - funkcjonowało Średnie Studium Administracyjno-Prawne dla milicjantów i ich rodzin.

1978-1987 - Istniało Średnie Studium Zawodowe.

1977 - w LO funkcjonuje Podstawowe Studium Zawodowe dla junaków OHP.

1985 - istnieje Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu wielozawodowym.

listopad 1991 - Zespół Szkół uchwałą Rady Pedagogicznej przestał nosić imię Aleksandra Zawadzkiego.

wrzesień 1995 - Uroczyste XXX-lecie LO Pyrzyce. Odbył się zjazd absolwentów i nauczycieli uczących w przeszłości. W czytelni szkolnej znajduje się kaseta video, można zobaczyć jak inni po latach wspominają naukę w naszych murach. W ciągu 30 lat pracy pyrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego jego mury opuściło 2546 absolwentów.

wrzesień 2000 - Zlikwidowano internat szkolny. Pomieszczenia w budynku będą przekszałcone na biura dla różnych wydziałów i instytucji powiatowych.

październik 2000 - Powstaje przy Zespole Szkół nowa szkoła GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH.

I. Rok szkolny 1965/66


Początki pyrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego wiążą się z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Owocowej 3. 20 sierpnia 1965 roku wydział Oświaty i Kultury prezydium PRN zatwierdził projekt organizacyjny 2 klas LO: VIIIa i VIIIb o łącznej ilości 90 uczniów i 10 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Warto wymienić tych nauczycieli:

1. K. Szczepaniak - fizyka, wychowanie obywatelskie (10 godzin),
2. W. Gmur - język polski, opieka nad biblioteką (13 godzin),
3. B. Czerniawski - język rosyjski, matematyka (16 godzin),
4. Ł. Borkowska - j. niemiecki (8 godzin),
5. A. Pacześna - historia (4 godziny),
6. ST. Talaga - geografia (4 godziny),
7. Z. Lenik - chemia (6 godzin),
8. ST. Maliszewska - zajęcia techniczne (2 godziny),
9. E. Szlenk - zajęcia techniczne, rysunek techniczny (8 godzin),
10. B. Dąbrowska - wychowanie fizyczne, przysposobienie sportowe (8 godz.)


Dyrektorem szkoły został Kazimierz Szczepaniak, wychowawcą klasy VIIIa była W. Gmur, zaś klasy VIIIb - A. Pacześna. Ponieważ jesteśmy u źródeł pyrzyckiego LO, rzeczą godną pamięci niech będzie wymienienie pierwszych absolwentów, opuszczających szkołę w czerwcu 1969 roku (66 absolwentów):

Bojaruniec Jadwiga, Bojdo Łukasz Michał, Budzińska Joanna Regina,
Buka Kazimiera Barbara, Bahrij Bolesław Rafał, Bielecki Andrzej Jan,
Czajkowski Mirosław, Czarniecka Bożena Zdzisława, Czarnysiewicz Bożena,
Dura Alicja, Denkiewicz Elżbieta Jadwiga, Forma Krystyna Marianna,
Frankowska Irena Łucja, Grzeszczuk Wiesław, Gorzelak Janina Anna,
Gliszczyńska Mieczysława, Głowacka Maria, Gust Mieczysława Maria,
Jakszewska Elżbieta, Janus Teresa Maria, Kolasa Danuta Sabina,
Kołodyńska Jadwiga, Kucel Mieczysław, Kułakowska Elżbieta,
Kucharski Witold Jan, Kubacka Wiesława Teresa, Kantor Wanda,
Kameduła Mirosława, Kraśniański Roman, Kowalczyk Irena,
Kraśko Halina Genowefa, Lipka-Zanozik Maria, Lewandowska Regina,
Łuc Krystyna, Łukasiewicz Grażyna Maria, Mendelewska Ewa,
Majchrzak Edward, Makowiec Teresa, Musiej Anna,
Morańska Zofia Bogumiła, Nakonieczna Małgorzata Wanda, Nowacki Ryszard,
Pilipczuk Adam, Pawlak Danuta, Pawlik Henryka,
Patora Bogumiła, Puczel Jadwiga, Piwoni Róża Maria,
Piotrowski Mirosław, Rakszewska Wiesława, Radka Wanda,
Robakowska Halina, Rusek Izabela Jolanta, Szmajda Józefa Lidia,
Suchta Bronisław, Siwek Teresa, Susfał Jadwiga,
Tarzyńska Lidia Maria, Witońska Zofia Bronisława, Wierzbicka Łucja Franciszka,
Wojnarowska Wanda, Wojciech Jan, Wybraniec Krzysztof,
Zbaraszewska Krystyna, Zawadzka Mirosława, Zielińska Danuta

 

II. Budowa szkoły i internatu

Budynki szkoły i internatu są typowymi budynkami oznaczonymi w projektach symbolem: OB-3601. Dla pyrzyckich warunków adaptacji projektu dokonała Pracownia Projektowa przy Okręgowej Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie. Część projektów opracował terenowy Zespół Usług Projektowych Prezydium PRN w Pyrzycach. Inwestorem był Wydział Oświaty i Kultury PPRN. Budowę nadzorowała Rejonowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Szczecinie, a prowadziło ją Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Przebiegała ona w pośpiechu i z usterkami. Chociaż we wrześniu 1966 roku w budynku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne, dyrekcja szkoły prowadziła liczną korespondencję z wykonawcą w sprawie istniejących usterek. W pismach z 1966 i 1967 roku jest mowa o zawilgoceniu piwnic, źle wykonanej izolacji, usterkach elektrycznych, budowlanych, nie urządzonym terenie wokół szkoły. Boje z wykonawcą i księżycowym krajobrazem wokół szkoły prowadził pełniący obowiązki dyrektora - Bogdan Czerniawski. Wspierała go intensywnie pyrzycka społeczność. 20 i 21 X 1965 roku klasy VIIIa i b LO, klasy ze szkół podstawowych pracowały społecznie przy porządkowaniu terenu wokół internatu: ręcznie plantowano nawieziony żwir, żużel, gruz węglany, kopano koryta pod płytki chodnikowe, młodzież wspierało również wojsko. 19 X 1967 roku inż. Marian Łasiński ze Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego zakończył urządzanie terenu wokół szkoły.


III. Rok szkolny 1966/67

Obowiązki dyrektora pełni do 26 maja 1967 roku B.Czerniawski; po tym terminie, w związku z chorobą dyrektora, Inspektor Oświaty i Wychowania obowiązki dyrektora powierzył Zbigniewowi Kilianowi. Internatem kieruje Kazimierz Trzaskawka. Dyrektor B.Czerniawski współpracuje z przedstawicielami szkół wynajmujących pomieszczenia w budynku LO: S.Parasałkiem, przedstawicielem PBRol - reprezentującym interesy Zasadniczej Szkoły Budowlanej, M.Plutą - dyrektorem Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz dyrektorami szkół podstawowych. Projekt organizacyjny LO zatwierdzony został 21 V 1966 roku. Przewidywał kontynuowanie nauki w LO 2 klas: 1a (36 uczniów) i 1b (38 uczniów). W budynku naukę pobierały także 3 klasy szkoły podstawowej (69 uczniów), 4 oddziały Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących (146 uczniów), klasy Szkoły Przysposobienia Rolniczego oraz Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy PBRol. Zajęcia dydaktyczne w Liceum od 1 września 1966 roku prowadzili następujący nauczyciele:


1. B.Czerniawski - dyr. szkoły, matematyka,
2. W.Gmur - język polski, urządzała bibliotekę szkolną,
3. A.Pacześna - historia, język rosyjski,
4. M.Mozakowska - chemia,
5. Zb.Kilian - język łaciński,
6. R.Janik - 7. Ł.Borkowska - język niemiecki,
8. G.Jędruch - chór, zespół muzyczny,
9. B.Kozakowska - biologia,
10. Z.Lenik - fizyka,
11. H.Matysiak - wychowanie plastyczne, W-T.


Trud nauczycieli wspierali pracownicy obsługowi: T.Strońska - referentka, Cz.Matyńska - woźna, R.Marciniak - woźny, sprzątaczki: G.Kołodziejczyk, J.Gliszczyńska, Ł.Piotrowska, L.Skalnik, J.Kasprzak, robotnik - J.Kryński, palacz - St.Ambrożewicz. Dyrekcja szkoły dostrzegła trud i wkład nauczycieli w urządzanie nowego budynku szkolnego. Pismem z dnia 13 XI 1966 roku dyrektor szkoły mgr B.Czerniawski wystąpił do wydziału Oświaty i Wychowania PRN o nagrody dla: H.Matysiak, W.Gmur (za przygotowanie biblioteki), Zb.Kiliana, A.Pacześnej i Z.Lenika. Nauczyciele Liceum zaczęli przygotowywać młodzież do udziału w turniejach i konkursach. 19 II 1967 roku w PDK odbyły się eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego, w którym udział wzięło 5 uczniów przygotowanych przez W.Gmur. Chór szkolny w przeglądzie dnia 1 IV 1967 roku zakwalifikował się do eliminacji powiatowych święta pieśni, tańca i muzyki, które odbyły się 23 IV 1967 roku. W maju 1967 roku odbyły się w szkole eliminacje teleturnieju morskiego "Polacy na morzach świata". Na 138 uczestników do eliminacji drugiego stopnia komisja zakwalifikowała 45 uczniów. W komisji pracowali: A.Pacześna, W.Gmur, Z.Lenik, B.Kozakowski, ZB.Kilian.