Zapraszamy do udziału w Konkursie "Józef Piłsudski - mąż stanu." PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

“Siwy strzelca strój”. Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich ul. Lipiańska 2 Pyrzyce

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w czytelni szkoły.

3. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU

1. Celem turnieju jest upowszechnianie wiedzy o Józefie Piłsudskim i jego zasługach w odzyskaniu niepodległości, a następnie odbudowie państwa polskiego.

2. Zakres tematyczny turnieju będzie dotyczyć najważniejszych faktów i wydarzeń z życia Józefa Piłsudskiego.

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Aktywnymi uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 16 lat, które zgłoszą chęć uczestnictwa nauczycielowi historii w szkole Elżbiecie Kulik

2. Organizatorzy przewidują udział w konkursie maksymalnie 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu 20 zgłoszeń rekrutacja do konkursu zostanie zakończona.

3. Zgłoszenia będzie można dokonywać do 3 listopada do godz. 15.00.

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za okazaniem zgody rodzica.

 

5. PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE ORAZ ZASADY KONKURSU.

1. Każdy z uczestników otrzyma na czas konkursu test, który trzeba będzie uzupełnić samodzielnie.

2. Maksymalnie na rozwiązanie testu przewidywane jest 45 minut. Po tym czasie prace zostaną zebrane i w ciągu dwóch dni roboczych sprawdzone. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swojej pracy po jej sprawdzeniu w obecności przewodniczącego konkursu.

3. Jeżeli wynik konkursu nie wyłoni zdecydowanego kandydata organizatorzy przewidują dogrywkę

w postaci ustnej; najlepsi uczestnicy z tą samą liczbą punktów będą mięli prawo wyboru

odpowiedniego zestawu i udzielenia odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową powołaną przez

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1.

6. PUNKTACJA

· Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami.

· Liczba punktów, które można zdobyć (maksymalnie 100), zależy od czasu, w którym zostanie udzielona odpowiedź; UCZESTNIK , KTÓRY SKOŃCZY POPRAWNIE TEST W CIĄGU 30 MINUT DODATKOWO OTRZYMUJE 5 PKT GRATIS ZA CZAS, JEŻELI W CIĄGU 35 MINUT 2 PKT GRATIS.

7. SYTUACJE WYJĄTKOWE

1. Jeśli z przyczyn niezależnych, czy działania siły wyższej dojdzie do przerwania testu, zostanie on wznowiony, pod warunkiem, że nikt nie opuści sali.

8. NAGRODY

1. Organizatorzy przyznają nagrody główne dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 3.

2. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu konkursu.

3. Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.

4. Dodatkowo uczestnicy uzyskają informację zwrotną o ilości punktów zdobytych w konkursie, co

będzie obligowało nauczycieli historii oraz historii i społeczeństwa. do wstawienia najwyższej oceny cząstkowej z tych

przedmiotów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

1. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2. zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków

konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym

dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Elżbieta Kulik

 

 

Literatura:

1. Zenon Janusz Michalski, Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim, Łódź 1989.

2. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, grudzień 2017.

3. Podręcznik do klasy pierwszej, Historia wiek XX , Dariusz Stola.

4. Podręcznik do klasy pierwszej ,Poznać przeszłość. Wiek XX, Jarosław Kłaczkow, Stanisław Rosak.

5. Podręcznik do klasy trzeciej, Zrozumieć przeszłość część III, Piotr Galik.

6. Dzieje Państwa i Narodu Polskiego:

Z Sulejówka do Belwederu (Andrzej Garlicki) (tom: III-60), KAW, Warszawa 1990.

Pod rządami Marszałka (Andrzej Garlicki) (tom: III-61), KAW, Warszawa 1994.